05.06.2014

Хімія-хімія...

Гэты машынны пераклад невялікага эсэ пра хімію паказвае, што многія з'явы навукі, якія сцвярджаюцца як факт, не з'яўляюцца бясспрэчнымі. Таму многія аргументы, што прыводзяцца ў доказ макраэвалюцыйнай тэорыі Дарвіна можна ставіць пад пытанне

Арыгінал
Беларускі машынны пераклад
Русский машинный перевод
If Chemistry Can Be Wrong, How Much More Evolutionary Theory?
Evolution News & Views January 3, 2014 5:50 AM


Along with astronomy, chemistry is one of the ancient sciences. Progressing from alchemy to rational chemistry, physical chemistry and quantum mechanics of our day, its status as "hard science" seems secure. Its theories have been refined for centuries. Moreover, its experiments (unlike macroevolution) are observable and repeatable. How, then, could researchers at Stony Brook University (academic home, by the way, of ENV contributor Dr. Michael Egnor, Vice-Chairman, Department of Neurological Surgery) say that a discovery has challenged the foundation of chemistry?


Experiments at the lab are causing a stir -- if not a revolution -- in this hallowed science:


All good research breaks new ground, but rarely does the research unearth truths that challenge the foundation of a science. That's what Artem R. Oganov has done, and the professor of theoretical crystallography in the Department of Geosciences will have his work published in the Dec. 20 issue of the journal Science....


"I think this work is the beginning of a revolution in chemistry," Oganov says. "We found, at low pressures achievable in the lab, perfectly stable compounds that contradict the classical rules of chemistry. If you apply the rather modest pressure of 200,000 atmospheres -- for comparison purposes, the pressure at the center of the earth is 3.6 million atmospheres -- everything we know from chemistry textbooks falls apart." [Emphasis added.]


We all know NaCl, table salt. Ever heard of NaCl3? How about Na3Cl? Those are some of the novel compounds Oganov's lab has produced. They were stunned to find them to be stable, real compounds.


"We found crazy compounds that violate textbook rules -- NaCl3, NaCl7, Na3Cl2, Na2Cl, and Na3Cl," says Weiwei Zhang, the lead author and visiting scholar at the Oganov lab and Stony Brook's Center for Materials by Design, directed by Oganov. "These compounds are thermodynamically stable and, once made, remain indefinitely; nothing will make them fall apart. Classical chemistry forbids their very existence. Classical chemistry also says atoms try to fulfill the octet rule -- elements gain or lose electrons to attain an electron configuration of the nearest noble gas, with complete outer electron shells that make them very stable. Well, here that rule is not satisfied."


The discoveries open up new possibilities for the supposedly mature science. "When you change the theoretical underpinnings of chemistry, that's a big deal," one team member says. "But what it also means is that we can make new materials with exotic properties."


How could this happen in a "hard" science? For one, Oganov, described as curious and obstinate, was driven by the word "impossible" to explore its limits.


To Oganov, impossible didn't mean something absolute. "The rules of chemistry are not like mathematical theorems, which cannot be broken," he says. "The rules of chemistry can be broken, because impossible only means 'softly' impossible! You just need to find conditions where these rules no longer hold."


Oganov compares the team's findings to discovering a new continent. Understanding and predicting high-pressure compounds can lead to new theories. And he envisions applications for astrophysics and planetary sciences, where high pressures abound.


If an unexpected foundation-shaking paradigm shift can occur in a "hard" science like chemistry, where findings can be checked by observation and experiment, how confident can evolutionists be that their theories about the unobservable past?


In recent years, major problems have surfaced in evolutionary theory: the overthrow of "junk DNA," the discovery of codes within codes, the intransigence of the Cambrian enigma to name a few. Yet its advocates continue to bully anyone who doesn't toe the line. Darwinism acts like a religion, not science. If Darwinists were proper scientists, they would embrace the new discoveries that break their rules. They would gladly follow the mounting evidence that points in a new direction for the biology of the 21st century -- intelligent design.
Калі Хімія могуць памыляцца , колькі яшчэ Эвалюцыйная тэорыя ?Эвалюцыя Навіны & Праглядаў 3 Студзень 2014 г 05:50 раніцы | Пастаянная спасылкаРазам з астраноміяй , хіміі з'яўляецца адным з старажытных навук . Тыя, хто бег ад алхіміі да рацыянальнага хіміі , фізічнай хіміі і квантавай механікі нашых дзён , яго статус як "жорсткі навукі" здаецца бяспечным. Яго тэорыі былі ўдакладнены на працягу многіх стагоддзяў. Акрамя таго , яго эксперыменты (у адрозненне ад макроэволюции ) назіраюцца і паўтараецца . Як жа тады мог даследчыкі Універсітэта Стоўн Брук ( акадэмічнай дома , дарэчы , з ENV ўкладчыка доктарам Майклам Egnor , намеснік Старшыні , Дэпартамент нейрахірургіі ) кажуць , што гэта адкрыццё аспрэчыў падмурак хіміі?Эксперыменты на лабараторных выклікаюць перапалох - калі не рэвалюцыя - у гэтым свяшчэнным навукі:Усё добрае даследаванне адкрывае новыя гарызонты , але рэдка робіць ісціны даследаванні раскапаць , якія кідаюць выклік падмурак навукі. Гэта тое , што Арцём Р. Аганаў зрабіў , і прафесар тэарэтычнай крышталаграфіі ў дэпартаменце навук аб Зямлі будзе мець яго працы апублікаваныя ў 20 снежня пытанне аб часопісе Science ...."Я думаю , гэтая праца з'яўляецца пачаткам рэвалюцыі ў хіміі " , кажа Аганаў . "Мы выявілі , , пры нізкіх цісках дасягальных ў лабараторыі , выдатна стабільных злучэнняў , якія супярэчаць класічныя правілы хіміі Калі ўжыць даволі сціплую ціск 200000 атмасфер - . Для мэтаў параўнання , ціск у цэнтры Зямлі складае 3,6 млн. атмасфер - усё , што мы ведаем з падручніках хіміі развальваецца " . [ Курсіў наш . ]Мы ўсе ведаем , NaCl , павараная соль . Вы калі-небудзь чулі пра NaCl3 ? Як наконт Na3Cl ? Такія некаторыя з новых злучэнняў лабараторыя Аганаў ў зрабіла . Яны былі ўражаны , каб знайсці іх будзе стабільныя , рэальныя злучэння ."Мы выявілі , вар'яты злучэнняў , якія парушаюць правілы з падручніка - NaCl3 , NaCl7 , Na3Cl2 , Na2Cl і Na3Cl " , кажа Вэйвэй Чжан , вядучы аўтар і запрошаны даследчык ў лабараторыі Аганаў і Цэнтр Стогн Брук для матэрыялаў у адпаведнасці з Праектам , рэжысёр Аганаў . " Гэтыя злучэнні з'яўляюцца тэрмадынамічна стабільным і , як толькі зрабілі , застаюцца незадзейнічаны , нішто не прымусіць іх развальвацца Класічная хімія забараняе само іх існаванне класічнай хіміі таксама кажа атамы паспрабаваць выканаць правіла актэта - элементы атрымаць або страціць электроны дасягнуць электрон .. канфігурацыя бліжэйшага высакароднага газу , з поўнымі знешніх электронных абалонак , якія робяць іх вельмі стабільна . Ну , вось гэта правіла не выконваецца . "Адкрыцця адкрываюць новыя магчымасці для нібыта сталай навукі. "Пры змене тэарэтычныя асновы хіміі , што гэта вялікая справа " , кажа адзін з членаў каманды. " Але тое , што гэта таксама азначае , што мы можам зрабіць новыя матэрыялы з незвычайнымі ўласцівасцямі. "Як гэта магло адбыцца ў « жорсткай» навукі ? З аднаго боку , Аганаў , апісваецца як цікаўны і ўпарты , кіравалася словы " немагчыма" , каб даследаваць свае межы .Для Аганаў , немагчыма не меў на ўвазе нешта абсалютная . "Правілы хіміі не як матэматычныя тэарэмы , якія не могуць быць разбіты " , кажа ён. "Правілы хіміі можа быць парушаная , таму што немагчыма толькі азначае" мякка " немагчыма ! Вам проста трэба знайсці ўмовы , пры якіх гэтыя правілы больш не трымаюць. "Аганаў параўноўвае вынікі каманды , да адкрыцця новага кантынента. Разуменне і прагназавання злучэння высокага ціску можа прывесці да новых тэорыям . І ён прадугледжвае прыкладання для астрафізікі і планеталогія , дзе высокі ціск дастаткова.Калі нечаканы асновай паціскаючы парадыгмы можа адбыцца ў « цвёрдай » навукі , як хімія , дзе дадзеныя могуць быць правераны шляхам назірання і эксперыменту , наколькі ўпэўнена можна эвалюцыяністы быць , што іх тэорыі аб ненаблюдаемой мінулым ?У апошнія гады асноўныя праблемы былі выяўлены ў эвалюцыйнай тэорыі : звяржэнне "смеццевай ДНК " , адкрыццё кодаў у коды , непрымірымасць кембрыйскага загадкі , каб назваць некалькі. Тым не менш , яе абаронцы працягваюць запалохваць Той , хто не па струнцы. Дарвінізм дзейнічае як рэлігіі , а не навука . Калі дарвіністу былі належнымі навукоўцы , яны будуць ахопліваць новыя адкрыцці , якія парушаюць свае правілы. Яны б з задавальненнем сачыць за відавочны факт , што паказвае ў новым напрамку для біялогіі 21- га стагоддзя - разумны дызайн.
Если Химия могут ошибаться, сколько еще Эволюционная теория?
Эволюция Новости & Просмотров 3 января 2014 5:50 утра | Постоянная ссылка


Наряду с астрономией, химии является одним из древних наук. Бегущие от алхимии к рациональному химии, физической химии и квантовой механики наших дней, его статус как "жесткий науки" кажется безопасным. Его теории были уточнены в течение многих столетий. Кроме того, его эксперименты (в отличие от макроэволюции) наблюдаются и повторяется. Как же тогда мог исследователи Университета Стоуни Брук (академической дома, кстати, из ENV вкладчика доктором Майклом Egnor, заместитель Председателя, Департамент нейрохирургии) говорят, что это открытие оспорил фундамент химии?


Эксперименты на лабораторных вызывают переполох - если не революция - в этом священном науки:


Все хорошее исследование открывает новые горизонты, но редко делает истины исследования раскопать, которые бросают вызов фундамент науки. Это то, что Артем Р. Оганов сделал, и профессор теоретической кристаллографии в департаменте наук о Земле будет иметь его работы опубликованы в 20 декабря вопрос о журнале Science ....


"Я думаю, эта работа является началом революции в химии", говорит Оганов. "Мы обнаружили,, при низких давлениях достижимых в лаборатории, прекрасно стабильных соединений, которые противоречат классические правила химии Если применить довольно скромную давление 200000 атмосфер -. Для целей сравнения, давление в центре Земли составляет 3,6 млн. атмосфер - все, что мы знаем из учебниках химии разваливается ". [Курсив наш.]


Мы все знаем, NaCl, поваренная соль. Вы когда-нибудь слышали о NaCl3? Как насчет Na3Cl? Таковы некоторые из новых соединений лаборатория Оганов в произвела. Они были ошеломлены, чтобы найти их будет стабильные, реальные соединения.


"Мы обнаружили, сумасшедшие соединений, которые нарушают правила из учебника - NaCl3, NaCl7, Na3Cl2, Na2Cl и Na3Cl", говорит Вэйвэй Чжан, ведущий автор и приглашенный исследователь в лаборатории Оганов и Центр Стони Брук для материалов в соответствии с Проектом, режиссер Оганов. "Эти соединения являются термодинамически стабильным и, как только сделали, остаются незадействованными, ничто не заставит их разваливаться Классическая химия запрещает само их существование классической химии также говорит атомы попытаться выполнить правило октета - элементы получить или потерять электроны достичь электрон.. конфигурация ближайшего благородного газа, с полными внешних электронных оболочек, которые делают их очень стабильно. Ну, вот это правило не выполняется. "


Открытия открывают новые возможности для якобы зрелой науки. "При изменении теоретические основы химии, что это большое дело", говорит один из членов команды. "Но то, что это также означает, что мы можем сделать новые материалы с необычными свойствами."


Как это могло произойти в «жесткой» науки? С одной стороны, Оганов, описывается как любопытный и упрямый, управлялось слова "невозможно", чтобы исследовать свои пределы.


Для Оганов, невозможно не имел в виду что-то абсолютное. "Правила химии не как математические теоремы, которые не могут быть разбиты", говорит он. "Правила химии может быть нарушена, потому что невозможно только означает" мягко "невозможно! Вам просто нужно найти условия, при которых эти правила больше не держат."


Оганов сравнивает результаты команды, к открытию нового континента. Понимание и прогнозирования соединения высокого давления может привести к новым теориям. И он предусматривает приложения для астрофизики и планетологии, где высокое давление предостаточно.


Если неожиданный основой пожимая парадигмы может произойти в «твердой» науки, как химия, где данные могут быть проверены путем наблюдения и эксперимента, насколько уверенно можно эволюционисты быть, что их теории о ненаблюдаемой прошлом?


В последние годы основные проблемы были выявлены в эволюционной теории: свержение "мусорной ДНК", открытие кодов в коды, непримиримость кембрийского загадки, чтобы назвать несколько. Тем не менее, ее защитники продолжают запугивать Тот, кто не по струнке. Дарвинизм действует как религии, а не наука. Если дарвинисты были надлежащими ученые, они будут охватывать новые открытия, которые нарушают свои правила. Они бы с удовольствием следить за очевидный факт, что указывает в новом направлении для биологии 21-го века - умный дизайн.


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.

Избранное сообщение

10 лет писанины

Когда 16 февраля 2013 года я запостил тут одну свою научную заметку , я еще не вполне представлял как дальше буду использовать этот ресурс. ...